فهرست کالاهای دارای استاندارد اجباری

 

فهرست کالاهای دارای استاندارد اجباری

میلگرد : شماره استاندارد 3132
تیرآهن: شماره استاندارد 1791
نبشی: شماره استاندارد 13968
ناودانی: شماره استاندارد 4477
ورق گرم: شماره استاندارد 3694
ورق سرد: شماره استاندارد 5723
سیمان: شماره استاندارد 389
قیر: شماره استاندارد 12505
عایق رطوبتی اکسیده : شماره استاندارد 3-3885
عایق رطوبتی پلیمری: شماره استاندارد 1-3885
عایق رطوبتی پی : شماره استاندارد 3864