ملامین

معرفي محصول كريستال ملامين:


قرارداد واحد ملاميندر دي ماه 1378ما بين شركت پتروشيمي خراسان و شركت طراح ايتاليايي(ETCE ) وهمچنين پيمانكار فرعي نارگان بسته شد ودر خرداد ماه سال 1382 به بهره برداري رسيد.ظرفيت توليد اين واحد 20000 تن پودر كريستالملامين در سال مي باشد. تكنولوژي واحد از نوع فشار بالا و بدون استفاده از كاتاليستمي باشد كه گازهاي خروجي از واحد (OFF GAS) نيزجهت بازيافت مجدد به واحد اوره برگشت داده مي شود. عمدتا ملامين به صورت ملامين فرمالديدجهت صنايع ذيل استفاده مي شود: صنايع لاستيك سازي، سيمان و بتن ريزي، پودرهاي قالبگيري ،صنايع چسب سازي، صنايع مصرف كننده حامل نيتروژن دار،صنايع چرم سازي، نساجي، فرش،خاموشكننده ها،صنايع رنگ وپوشش، رزين هاي رنگي،صنايع كاغذ سازي، ورقه هاي چندلايه،روكش ودكوراسيونو....

محلول اوره 70درصد از واحد اوره دريافت و در واحد ملامين پس از طي دو مرحله تغليظ سازي به راكتورملامين ارسال مي‌گردد. .با توجه به گرماگير بودن واكنش ملامين سازي، از نمك مذاب جهتتامين گرماي مورد نياز واكنش استفاده مي‌گردد.محلول ملامين توليدي با فشار حدود 80بار و دماي 380 درجه سانتيگراد به داخل برج كوينچ هدايت ميشود كه ملامين درآب حل شدهو گازهاي توليدي از بالاي برج خارج وجهت بازيافت مجدد به واحد اوره ارسال مي گردند.محلولملامين خروجي از ته برج پس از تصفيفه سازي به قسمت كريستالايزرها انتقال وكريستالهايتوليدي نيز به قسمت سانتريفيوژ هدايت مي شوند . كيك توليدي خروجي از سانتريفوژ نيزدر دراير خشك و به تانك هاي ذخيره ملامين انتقال مي يابند.آب جدا شده از سانتريفوژنيز پس از تصفيه به واحد برگردانده مي شود. پودر توليدي ملامين به صورت كيسه هاي25 كيلويي بر روي پالت‌هاي يك تني و همچنين كيسه‌هاي بزرگ يك تني(BIG BAG) قابل عرضه به بازار مي باشد. به جهت حفظمحيط زيست ،واحد مجهز به سيستم تصفيه آبهاي زائد بوده و همچنين كليه درين هاي موجوددر سايت به سيستم بسته (CLOSE DRAIN)هدايتودر نهايت بازيافت ميگردند .


اوره
معرفي محصول اوره : از ميان عناصر شناخته شده در طبيعت ، ازت (N) ، فسفر (P) و پتاسيم (K) بيشتر از بقيه در رشدگياهان موثرند و از اين رو بعضي تركيبات حاوي اين عناصر بعنوان كود شيميايي دركشاورزي مصرف مي شوند . اوره با فرمول شيميايي NH2CONH2 مشهورترين كودهاي ازته بوده كه از محاسن آن مي توان به مواردي ازقبيل سازگاري براي اغلب گياهان بويژه همه غلات ، عدم تغيير در غلظت املاح خاك وبجانگذاشتن تركيبات نمكي در خاك اشاره نمود .

از كل اوره توليدي در جهان بيش از 70% آن به مصرف كشاورزي رسيدهوبقيه در توليد پودر ملامين ، استفاده بعنوان خوراك دام ، مصارف پزشكي و غيرهاستفاده مي شود . اين واحد با توليد ساليانه 495000تن اوره پريل با خوراكساليانه،310000 تن آمونياك و 200 ميليون نرمال مترمكعب دي اكسيد كربن تحت ليسانس Stamicarbon طراحي و در خرداد 1375 بهبهره برداري رسيد. اوره از واكنش بين مايع آمونياك و گاز دي اكسيدكربن در فشار 143kg/cm2ودماي حدود 170-180°c طي واكنشهاي تعادلي زيربدست مي آيد :

2NH3+Co2    NH2COONH4

NH2COONH4    NH2CONH2+ H20

 

در واكنش اول كه گرما زا و سريع بوده و طي آنآمونياك و دي اكسيد كربن به مايع كربامات آمونيوم (NH2COONH4) تبديل مي شود و در واكنش دوم كه كند و گرماگير ميباشد ، كربامات آمونيوم به اوره(NH2CONH2) و آب تبديل ميشود. در حال حاضر عمده ترين بازارهاي هدف براي صادرات اين محصول افغانستان-سريلانكا- ويتنام - هند- كولومبو-مالزي محسوب مي باشد.

كاربردهاي اصلي محصول : اين محصول در توليد كودهايشيميايي - رزين هاي اوره فرم آلدهيد كاربرد دارد.


آمونياك


معرفي محصول آمونياك آمونياك (هيدرو‍ژن نيتريد ، اندروس ،هيدروكسيد اندروس آمونيوم )مهمترين تركيب هيدرو‍ژني عنصر ازت ميباشد كه تركيبات آن در طبيعت موجود بوده و همچنين از تجزيه مواد آلي ايجاد مي گردد .بر اساس نظريه هاي دانشمندان آمونياك و تركيبي از گازهاي متان ، در4 میلیارد سال قبل و زمان پيدايش زمين در 

اتمسفر وجود داشته و بطور طبيعي آمونياك در متابوليسم اسيد نوكلئيك و پروتئين جانداران وجود دارد.


آمونياك به شكل گاز و مايع وجود داشته و گاز آمونياك از هوا سبكتر ،بي رنگ ، بسيار تند و زننده ، اشك آور بوده و در تماس با مجاري تنفسي ايجاد تحريك و اختلال كرده و باعث صدمه به فرد مي گردد. مايع آمونياك بي رنگ بوده و در تماس با پوست سوختگي شديد ايجاد مي كند واحد آمونیاک پتروشیمی بجنورد با ظرفیت تولید 1000 تن آمونياك در روز با طراحي و ليسانس ICI با استفاده از گاز طبيعي احداث گرديده است . گاز متان پس از افزایش فشار در یک کمپرسور تا 44bar و تزريق هيدروژن 3 درصد شده و وارد هايدروتريتر می شود .گاز پس از هايدوتريتر مستقيما وارد بستر هاي زينك اكسايد مي شود. گاز مراحل بعدي پرايمري ، سكندري ، HTS ، LTS ، بخش جذب Co2 با محلول،متانيتور ، كمپرسورهاي سنتز و كانورتور ،لوپ رفريج را طي و توليد آمونياك به سمت مخازن يا واحد اوره ارسال مي گردد. این مجتمع توسط کنسرسیوم شرکت های تومن(TOMEN) و کاواساکی ژاپن و شرکت ناموران ایران احداث شده است. و دانش فنی و مهندسی اصولی این طرح از شرکت های کلاگ انگلیس براي واحد آمونياك ، استامی کربن جهت واحد اوره و نورسک هیدرو گرفته شده است.