پتروشیمی فناوران

گزارش تحلیلی بازار اسید استیک و متانول در بورس (اسفند‌ماه 95)

بر اساس گزارشات آماری فوق، در اسفند‌ماه 95، میزان 423 درصدی تقاضا نسبت به عرضه باعث شد تا رقابت شدید دربین متقاضیان رخ‌داده و معاملات در سقف قیمت و به‌طور میانگین در قیمت 15,184ریال انجام شود که تقریباً 10 درصد بیشتر از قیمت پایه بوده است و هم چنین این محصول در بهمن‌ماه نیز با مازاد تقاضا (13,455 تن) نسبت به عرضه روبه رو بود که این رقابت سبب آن شدکه معاملات به‌طور تقریبی 10 درصد بالاتر از قیمت پایه و در سقف قیمتی انجام شوند. این در حالیاست که نسبت تقاضا به عرضه برای ماه مشابه سال قبل (اسفند ماه94) حدود 75 درصد بوده است. با توجه به افزایش 113 درصدی حجم معاملات ماه گذشته (اسفند ماه 95) نسبت به ماه ماقبل آن (بهمن‌ماه 95) و همچنین افزایش 7درصدی قیمت معاملات، ارزش معاملات اسفند‌ماه 95 با 126 درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود رو به‌رو شد. گفتنی است که ارزش معاملات ماه جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ماه 94) 208 درصد افزایش‌داشته است.

در معاملات متانول طبق جداول و آمار فوق، نسبت ارزش معاملات در اسفند‌ماه 95 با 78 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ماه94) همراه بود و به رقم 12,523 میلیون ریال رسید. این درحالیست که ارزش معاملات نسبت به ماه ماقبل آن (بهمن‌ماه 95) نیز همراه با 32 درصد کاهش بوده که از عمده‌ترین دلایل آن می‌توان به کاهش 39 درصدی حجم معاملات ماه جاری نسبت به ماه قبل اشاره کرد. نسبت تقاضا به عرضه در اسفند‌ماه 95 برابر با 70 درصد بوده و معاملات نزدیک به قیمت پایه و در رقم 11,858ریال به ازای هر کیلوگرم انجام شد. این میزان تقاضا نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه با کاهش 23درصدی همراه بوده است.

جهت دانلود کامل گزارش فوق اینجا کلیک فرمائید. 

واحد تحلیل ومطالعات اقتصادی شرکت کارگزاری باهنر

علی عبادی

جواد محمدی

                                        6 فروردین 1396


گزارش تحلیلی بازار اسید استیک و متانول در بورس (بهمن‌ 95)

با توجه به نمودارها و جداول آماری فوق، محصول اسید استیک در بورس کالا با مازاد تقاضا نسبت به عرضه (12،167تن) در دی‌ ماه گذشته مواجه شده که این امر سبب آن شد که معاملات به‌طور تقریبی 10 درصد بالاتر از قیمت پایه انجام شوند. بر اساس گزارشات آماری فوق،در بهمن‌ ماه 95 میزان 870 درصدی تقاضا نسبت به عرضه باعث آن شد تا رقابت شدید در بین متقاضیان رخ ‌داده و معاملات به طور میانگین در قیمت 14,302 ریال انجام شود که تقریباً 10 درصد بیشتر از قیمت پایه بوده است. این در حالی است که نسبت تقاضابه عرضه برای ماه مشابه سال قبل (بهمن 94) حدود 94 درصد بوده است. با توجه به کاهش 53 درصدی حجم عرضه و معاملات بهمن 95 نسبت به ماه قبل (دی‌ماه 95)،و هم‌چنین کاهش 6 درصدی قیمت محصول، ارزش معاملات بهمن‌ماه 95 با 55 درصد کاهش نسبت به ماه قبل خود مواجه گردید. این در حالی است که ارزش معاملات بهمن 95، نسبتبه ماه مشابه سال قبل 49 درصد افزایش‌ یافته است.

در معاملات متانول طبق جداول و آمار فوق، نسبت ارزش معاملات در بهمن‌ ماه 95، با 147 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بود و به رقم 18,456 میلیون ریال رسید. این رقم نسبت به ماه قبل خود (دی‌ ماه 95) نیز 24 درصد افزایش داشته که از عمده‌ ترین دلایل آن می‌توان به رشد 24 درصدی تقاضا و درنتیجه افزایش حجم معاملات بهمن 95 نسبت به ماه قبل خود اشاره کرد. نسبت تقاضا به عرضه در بهمن‌ماه سال جاری برابر با 1.06 بوده است که این نسبت در دوره مشابه سال قبل برابر با 1.37 بوده است. هر چند که ارزش معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشتر شده که دلیل آن افزایش قیمت واحدمحصول، عرضه بیشتر و به تبع آن معاملات بیشتر بوده است. بنابراین، معاملات در بهمن95 نزدیک به قیمت پایه و در رقم 10,680 ریال به ازای هر کیلوگرم انجام شد. در نتیجه، با توجه به گزارشات و نمودارهای آماری فوق، شاهد کاهش رقابت (نسبت تقاضا به عرضه) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (بهمن 94) و افزایش این نسبت در مقایسه با ماه قبل خود (دی95) می­باشیم. جهت دانلود کامل گزارش فوق اینجا کلیک فرمائید. 

واحد تحلیل ومطالعات اقتصادی شرکت کارگزاری باهنر

علی عبادی

جواد محمدی

15 اسفندماه 1395


گزارش تحلیلی بازار اسید استیک و متانول در بورس (دی ماه)

با توجه به نمودار ها و جداول آماری فوق، محصول اسید استیک در بورس کالا با مازاد تقاضا (12،167تن) نسبت به عرضه در آذر ماه گذشته مواجه شد که این معاملات بطور میانگین 5 درصد بالاتر از قیمت پایه انجام شد. بر اساس گزارشات آماری فوق، در دی ماه 95 میزان 429 درصدی تقاضا نسبت به عرضه را شاهد بودیم که این نسبت تقاضا به عرضه، موجب رقابت شدید در بین متقاضیان گردیده و معاملات بطور میانگین در قیمت 15,161 ریال انجام شد که تقریبا 9 درصد بیشتر از قیمت پایه بوده است. این میزان(نسبت تقاضا به عرضه) برای ماه آذر 95، 150 درصد و برای ماه مشابه سال قبل(94) حدود 91 درصد بوده است. بنابراین در دی­ماه 95 شاهد افزایش 279 درصدی این میزان(نسبت تقاضا به عرضه) در مقایسه با آذر 95 بوده و همچنین رشد370 درصدی این نسبت، در مقایسه با آذر 94 نمایان است.

در معاملات متانول، طبق جداول و آمار معاملات فوق، نسبت تقاضا به عرضه در دی ماه 95 حدود 69درصد بود که این نسبت در ماه قبل آن حدود 75 درصد و دوره مشابه سال قبل(دی ماه 94)حدود 78 درصد بوده است که این آمار بیانگر کاهش تقاضای 26.5 درصدی نسبت به آذر ماه گذشته و هم چنین کاهش تقاضای 29 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل(دی94) بوده است،ولی با توجه به افزایش 94 درصدی میانگین قیمت معامله، ارزش معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد 73 درصدی مواجه گردید. جهت دانلود کامل گزارش فوق اینجا کلیک فرمائید. 

واحد تحلیل و مطالعات اقتصادی شرکت کارگزاری باهنر

علی عبادی

جواد محمدی

3 بهمن ماه 1395


تحلیل پتروشیمی فناوران