کارمزدهای بازار فرعی بورس کالای ایران


کارمزدهای بازار فرعی بورس کالای ایران


کارمزد معاملات اموال غیر منقول در بازار فرعی بورس کالای ایران

 

  • نرخ کارمزدها  نسبت به ارزش معامله است

کارمزد معاملات اموال غیر منقول در بازار فرعی بورس کالای ایران

 

شرح کارمزد

جمع/سقف کارمزدها

(میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد خرید

(میلیون ریال)

جمع

فروش*

خرید*

200

100

100

0/0036

0018/ 0

0/0018

کارمزد کارگزاران

200

100

100

0/001

0/0005

0/0005

کارمزد شرکت بورس کالای ایران

 

 

 

 

 

 
کارمزد پذیرش اموال غیر منقول در بازار فرعی بورس کالای ایران

 

سقف کارمزد پذیرش اموال غیر منقول که توسط بورس کالای ایران اخذ می‌گردد معادل یک دهم (0/1) درصد ارزش کالای مورد عرضه  بر اساس قیمت پایه تا سقف 500 میلیون ریال می‌باشد. 


شرکت کارگزاری باهنر