متانول

متانول يكي از سه محصول بسيار مهم صنايع شيميايي در دنيا بوده و مواد بسياري از آن مشتق مي شوند. همچنين با توجه به كمبود قابل پيش بيني منابع انرژي در آينده، مصرف مستقيم متانول به عنوان سوخت پاك و يا در توليد هيدروژن مصرفي پيل هاي سوختي، بسيار مورد توجه است.

سومين واحد متانول كشور با توليد ساليانه يك ميليون تن متانول داراي خلوص درجه AA با خوراك ساليانه، 610 هزار تن گاز طبيعي از شركت ملي گاز ايران و 268 هزار تن گازكربنيك از پتروشيمي هاي رازي و مارون در منطقة ويژه اقتصادي بندر امام خميني توسط شركت پتروشيمي فن آوران طراحي و اجرا شده است.

 

خوراك اين واحد پس از گوگرد زدايي به همراه بخار آب وارد ريفرمر شده و در دماي حدود 900 درجه سانتيگراد تبديل به گاز سنتز حاوي هيدروژن ، منو اكسيد كربن و گاز كربنيك مي گردد ، گاز سنتز توليدي پس از سرد شدن فشرده شده و در راكتورهاي بخش سنتز به متانول خام تبديل مي گردد و پس از جدا سازي آب موجود ، در واحد تقطير ، متانول خالص با درجه خلوص AA توليد مي گردد .

هزينه كل طرح شامل خريد ليسانس ، مهندسي اصولي ، مهندسي تفضيلي ، تامين تجهيزات و ارائه خدمات فني به صورت ارزي و ميزان سرمايه گذاري كل طرح 1541 ميليارد ريال بوده است .

تكنولوژي طرح از شركت هالدر تاپسو ي دانمارك خريداري شده و شركت ايراني سازه و شركت اسنام پروجتي ايتاليا طراحي و تامين تجهيزات را به عهده داشته اند . عمليات ساختمان و نصب توسط شركت فني محور سازان انجام گرفته است .

پس از پايان عمليات اجرايي ، واحد متانول در تيرماه 1383 به مرحله بهره برداري رسيده است.


مونو اكسيد كربن

واحد منوكسيد كربن شركت پتروشيمي فن آوران به منظور توليد ساليانه 140 هزار تن گاز منوكسيد كربن با خوراك ساليانه ، 84 هزار تن گازطبيعي از شركت ملي گاز ايران طراحي و اجرا شده است.

خوراك اين واحد پس از سولفورزدايي با بخار آب مخلوط شده و در رآكتور پري ريفرمر ، هيدروكربن هاي سنگين موجود شكسته شده و نهايتاً گاز در ريفرمر به گاز سنتز غني از منوكسيد كربن تبديل مي شود. در ادامه گاز دي اكسيد كربن تفكيك شده و مجدداً به ريفرمر واحد ، تزريق و سپس گاز حاوي منوكسيد كربن و ئيدروژن پس از فشرده شدن وارد قسمت تبريد مي گردد ، H2 و CO موجود در آن جدا شده و محصول نهايي پس از خالص سازي توليد مي گردد.

  

 

هزينه كل اين واحد شامل خريد ليسانس ، مهندسي اصولي ، مهندسي تفصيلي ، تأمين تجهيزات و ارائه خدمات فني به صورت ارزي ، مبلغ 37 ميليون دلار و ريالي ، 50 ميليارد ريال مي باشد. مقدار سرمايه گذاري كل طرح 346 ميليارد ريال بوده است.

 

تكنولوژي طرح از شركت هالدور تاپسوي دانمارك خريداري شده و شركت ايراني سازه و اسنام پروجتي انگلستان طراحي و تأمين تجهيزات را به عهده داشته اند . عمليات ساختمان و نصب توسط شركت تهران جنوب انجام گرفته است. پس از پايان عمليات اجرايي ، واحد منوكسيد كربن در مرداد ماه سال 1374 به مرحله توليد آزمايشي رسيد.

 با توجه به ظرفيت توليد اين واحد 90 هزار تن آن به عنوان ماده اوليه براي واحد اسيد استيك و مابقي جهت استفاده در طرح هاي ايزوسيانات ها و موارد ديگر به كار گرفته خواهد شد. اهم كاربرد اين محصول به عنوان خوراك پليمر هاي مهندسي ، توليد اسيد استيك ، فسژن ، مواد آلي شيميايي و پتروشيمي مي باشد .

 

 

گواهينامه هاي استاندارد دريافتي :                    ISO 9001:2008      ISO 14001:2004     ISO 18001:2007


اسيد استيك

واحد اسيد استيك شركت پتروشيمي فن آوران به منظور توليد ساليانه 150 هزار تن اسيد استيك با خوراك ساليانه، 82 هزار تن متانول و 82 هزار تن گاز منوكسيد كربن از واحد هاي متانول و مونوكسيد كربن شركت پتروشيمي فن آوران طراحي و اجرا شده است.

اسيد استيك از واكنش بين متانول و گاز منوكسيدكربن در رآكتور حاوي كاتاليست كمپلكس روديم و متيل يدايد به عنوان تسريع كننده در دماي 187 درجه سانتيگراد و فشار 28 بار به دست مي آيد.  

هزينه كل طرح شامل خريد ليسانس، مهندسي اصولي، مهندسي تفضيلي، تأمين تجهيزات و ارائه خدمات فني به صورت ارزي، مبلغ 68 ميليون دلار و ريالي، 70 ميليارد ريال مي باشد. مقدار سرمايه گذاري كل طرح 614 ميليارد ريال پيش بيني شده است.

تكنولوژي طرح از شركت كميتكنولوژي اوكراين خريداري شده و شركت ايراني اويك و LG كره، طراحي و تأمين تجهيزات را به عهده داشته اند. عمليات ساختمان و نصب توسط شركت تهران جنوب انجام گرفته است. پس از پايان عمليات اجرايي، واحد اسيد استيك درآذر ماه سال 1385 به مرحله توليد آزمايشي رسيد.