اعضاء هیات مدیره

 مهدی صالحی راد

نایب رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال

          

فرزین ابوالعلایی

مدیر عامل شرکت کارگزاری باهنر

 

         

محمد جواد سلطانیان

عضو  هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت سرمایه گذاری صباتامین