اعضاء هیات مدیره

 

مهدی صالحی راد

نایب رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال

          


سید محمود حسینی پور

رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت بیمه تامین آینده 

         

 

محمد جواد سلطانیان

عضو  هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت سرمایه گذاری صباتامین

          
 

           

فرزین ابوالعلایی

سرپرست شرکت کارگزاری باهنر