منشور اخلاقی

بسمه تعالی

منشور اخلاقی شرکت کارگزاری باهنر

ما ، کارکنان شرکت کارگزاری باهنر   ، در تمام سطوح سازمانی وبه عنوان یک خانواده بزرگ شرکتی در کمال وقت شناسی،  وظیفه شناسی ، مسئولیت پذیری ،   باخوش رویی و حسن خلق ،  رعایت ضوابط و مقررات ،راهنمایی و مشاوره ، امانتداری ،انصاف و عدالت ،آراستگی ،  صبرو متانت ،استقبال و مشایعت برای خدمت به ارباب رجوع و رعایت حقوق آنان هم پیمان می شویم.

بر این باوریم که باید همواره با همت واراده ، خدمات صادقانه خود رابه مراجعان شرکت تقدیم کنیم، تلاشمان بر این است که فضای شرکت ، آرام و با صفا وآکنده از مهر و شادی باشد. می کوشیم از این منظر ،با خشنودی خلق ، موجبات خشنودی خالقی مهربان را فراهم آوریم.