کارمزد معاملات آتی سکه

 :(کارمزد معاملات آتی سکه طرح امام (ره


 (نرخ کارمزد (ريال عنوان 

 4/000

 حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار


 10/000

 کارمزد بورس کالای ایران


16/000 

 کارمزد کارگزار


50/000 

 کارمزد تسویه
مربوط به موقعیت های تعهدی بازی که تسویه شده یا منجر به تحویل می شوند


مشخصات قرارداد آتی :


1- دارایی پایه

11-وجه تضمین اولیه

2-قرارداد آتی پذیرش شده

12-حداقل وجه تضمین

3- اندازۀ قرارداد آتی

13- حداکثر هر سفارش

4- استاندارد تحویل

14- واحد قیمت

5- ماده قرارداد آتی

15- کارمزد معاملات

6- حد نوسان قیمت روزانه

16- نماد معاملاتی

7- دوره معاملات" شامل :


-         اولین روز معاملات


-         آخرین روز معاملات

17- ساعات معامله

18- مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل

19- پیش پرداخت تحویل

8- تاریخ تحویل

20- سقف مجاز موقعیت های معاملاتی باز

9- محل تحویل

21- جریمه ها

10- حداقل تغییر قیمت سفارش