مدیران


       
   
 

مدیریت عملیات بازار 

جناب آقای دکتر همدم

مدیر برنامه ریزی و بازاریابی 

 

 

محمد تقی اسدی

مدیر  امور مالی و اداری 

 

 کاظم قدیری

مدیر حسابرسی داخلی

کاظم قدیری

مدیر حسابرسی داخل