مدیران


       
   
 

فرزین ابولعلایی 

مدیر عملیات بازار

   

  محمد تقی اسدی

مدیر امور مالی و اداری

 


 آریا عباس نژادی بنام

مدیر حسابرسی داخلی

 
 

محسن امینی

مدیر برنامه ریزی و بازاریابی کاظم قدیری

مدیر حسابرسی داخلی

کاظم قدیری

مدیر حسابرسی داخل