اعضاء هیات مدیره

 رضا سیدی زاده اصل

  رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون شمال

         


سید محمود حسینی پور

 مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت بیمه تامین آینده 

        

 

محمد جواد سلطانیان

عضو  هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت سرمایه گذاری صباتامین

          
 

           

ابوالقاسم آقادوست

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

 نماینده شرکت  صنایع مس باهنر

 

 


عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری باهنر

نماینده شرکت سرمایه گذاری صدر تامین